بلاگ

نحوه تعیین و پرداخت خسارت

 

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط گروه گارانتی  بدنه لوکا سرویس به صورت زیر تعیین و پرداخت می شود:

  1. خسارت کلی:  زمانی که دستگاه با وقوع حادثه به صورت کامل از بین رفته باشد یا به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده برابر یا بیشتر 60%  قیمت روز دستگاه باشد.

        تبصره 1: در خسارت کلی ملاک محاسبه و تسویه خسارت ارزش معاملاتی دستگاه در روز حادثه حداکثر تا میزان مبلغ مندرج در گواهی ضمانت نامه با  کسر میزان استهلاک و فرانشیز می باشد.

        تبصره 2 : با پرداخت خسارت کلی قرارداد ضمانت نامه  بدنه خاتمه می یابد.

  1. خسارت جزئی:  خسارتهایی که مشمول تعریف مندرج در بند 1 نباشد خسارت جزئی می باشد در این حالت خسارت پرداختی بر مبنای هزینه تعمیر، دستمزد عادله و قیمت روز لوازم پس از کسر فرانشیز  و اضافه نمودن هزینه حمل محاسبه و پرداخت می گردد و این محاسبه به دفعات انجام میشود تا سقف ضمانت نامه صادره .